Dereitos humanos

Gap-fill exercise

Enche os ocos e logo pica en Verificar. Podes pedir unha letra ou solicitar unha pista. Pero perderás puntos se o fas.
   arbitrariamente      casar      consentimento      correspondan      correspondencia      culpabilidade      distinción      escravitude      expresión      gratuita      inocencia      libres e iguais      limitación      nacionalidade      obrigatoria      opinións      público      pensamento      privada      protección      relixión      remuneración      reputación      reunión      salario      seguridada social      torturas      traballo      vacacións      xuízo   
Artigo 1. Todos os seres humanos nacen en dignidade e dereitos.
Artigo 2.1. Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración, sen algunha de raza, cor, sexo, idioma, opinión pública ou de calquera índole.
Artigo 3. Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade, e á seguridade da súa persoa.
Artigo 4. Ninguén estará sometido a nin a servidume; a escravitude e a trata de escravos están prohibidas en todas as súas formas.
Artigo 5. Ninguén será sometido a nin a penas ou tratos crueis , inhumanos ou degradantes .
Artigo 7. Todos son iguais ante a lei e teñen, sen distinción, dereito a igual da lei.
Artigo 9. Ninguén poderá ser detido, preso nin desterrado
Artigo 11.1. Toda persoa acusada de delito ten dereito a que se presuma a súa mentres non se probe a súa , conforme á lei e en público.
Artigo 12. Ninguén será obxecto de inxerencias arbitarias na súa vida , a súa familia, o seu domicilio ou a súa , nin de ataques á súa honra ou á súa .
Artigo 15.1. Toda persoa ten dereito a una .
.2. A ninguén se privará arbitrariamente da súa nacionalidade, nin do dereito a cambiar dela.
Artigo 16.1. Os homes e mulleres, a partir da idade núbil, teñen dereito, sen restricción algunha por motivos de raza, nacionalidade ou relixión, a e fundar unha familia e gozarán de iguais dereitos.
.2. Só mediante libre e pleno dos futuros esposos poderá constraerse matrimonio.
Artigo 18. Toda persoa ten dereito á liberdade de , de conciencia e de relixión; este dereito inclúe a liberdade de cambiar de , así como a liberdade de manifestar a súa relixión individual e colectivamente, tanto en como en privado.
Artigo 19. Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión e de ; este dereito inclúe o de non ser molestado por mor das súas , o de investigar e recibir informacións e opinións, e o de difundilas, sen limitación de fronteiras, por calquera medio de expresión.
Artigo 20.1. Toda persoa ten dereito á liberdade de e asociación pacíficas.
Artigo 22. Toda persoa ten dereito á , e a obter a satisfacción dos dereitos económicos, sociais e culturais, indispensables á súa dignidade e a o libre desenvolvemento da súa personalidade.
Artigo 23.2. Toda persoa ten dereito sen discrimanación algunha á igual por igual.
.3 Toda persoa que traballa ten dereito a unha equitativa e satisfactoria.
Artigo 24. Toda persoa ten dereito ao descanso, ao goce do tempo libre, a unha razoable da duración do traballo e pagas.
Artigo 26.1 Toda persoa ten dereito á educación. A educación debe ser , polo menos no concernente á instrucción elemental e fundamental. A instrucción elemental será ....o acceso aos estudos superiores, será igual para todos, en función dos méritos respectivos.
Artigo 27.2. Toda persoa ten dereito á protección dos intereses morais e materiais que lle por razón das produccións científicas, literarias ou artísticas das que sexa autora.