Redes de computadores: Internet

Obxectivos

Contidos

 1. Conceptuais

  • ¿Qué é unha rede de comunicacións?
  • Subsistemas que forman a rede de internet.
  • Características dunha rede.
  • Funcionamento dunha rede.
  • Compoñentes dunha rede e funcións que desempeñan.
 2. Procedimentais

  • Cómo se realiza a comunicación nunha rede de conmutación de paquetes.
  • Recoñecemento dos niveis de rede, funcións e interelación cos niveis axacentes.
  • Relación dos protocolos co nivel de rede en que traballan.
  • Comprobación da comunicación entre máquinas a nivel de rede.
  • Obtención da dirección ip dunha máquina.
  • Comprobación das conexións e portos abertos nunha máquina.
  • Realización de transaccións ftp.
 3. Actitudinais

  • A importancia do coñecemento dos mecanismos de funcionamento dunha rede para a realización de comunicacións seguras a través da mesma.
  • A importancia da correcta configuración dunha rede para o seu perfecto funcionamento e óptimo rendemento.
  • A importancia da división de tarefas en función simples, que resoven o problema conxunto da comunicación por partes.
  • A importancia da estandarización dos protocolos para que se poidan comunicar sistemas ou programas distintos, de maneira que todos se entendan para forma unha megarede.


Seguinte