Enunciado

Elaborar unha páxina HTML sobre calquera tema na que se utilicen as etiquetas vistas na clase:

No documento HTML crear unha folla de estilos interna na que se especifique o formato dos elementos HTML. Como mínimo, será necesario especificar as seguintes propiedades da etiqueta body:


Valoración

O traballo será valorado sobre unha puntuación máxima de 10 puntos tendo en conta os seguintes criterios:

Criterio Puntos
Corrección do código HTML e adecuación aos estándares
  • Etiquetas de apertura con candasúa etiqueta de peche
  • Etiquetas sen contido correctamente escritas
  • Orde correcta na apertura e peche de etiquetas
  • Valores de atributos con ""
Cada erro penalizarase con 0.25 puntos.
3
Corrección do código CSS
Cada erro penalizarase con 0.25 puntos.
2
Inclusión na páxina dos elementos HTML vistos na clase
  • Cabeceiras, parágrafos e saltos de liña
  • Imaxes
  • Enlaces
  • Listas ou táboas
2
Aplicación de CSS a varios elementos 1
Presentación
  • Organización de contidos da páxina
  • Utilización dunha combinación de cores axeitada
2

Entrega

O ficheiro html que creedes podedes enviarmo á seguinte dirección de correo electrónico:

noeliabarreira@yahoo.es

Non olvidedes enviar tamén todas as imaxes que utilicedes na vosa páxina web.