Curso 2017-18
Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras, destinadas ao alumnado dos centros docentes

Persoas beneficiarias e requisitos

1. Poderá solicitar a participación nas actividades convocadas e ser beneficiario destas axudas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/17.
c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de ben o 6 no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2017/18, nun centro da Rede de centros plurilingües.
e) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade.
f) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
g) Estar en posesión do documento nacional de identidade (en diante, DNI), número de identidade de estranxeiro (en diante, NIE) ou pasaporte. No caso do alumnado menor de 14 anos que non dispoña de documento de identidade, farase constar, como documento identificativo, o do pai ou da nai ou do titor ou titora legal

Datas de realización: O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, coa excepción das actividades de integración,
que se desenvolverán no inicio do curso 2018/19.

Lugar de realización:
lugares
Prazo aberto do 8 de febreiro ata o 7 de marzo (ambos incluídos)
DOG: Mércores 7 febreiro 2018
Idiomas do Mundo. corunamundo
Inmersión lingüística para alumnado de 4º ESO e 1º Bacharelato residente na Coruña

Descrición: O obxecto deste programa do Concello da Coruña é ofrecer a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato de realizar unha actividade de inmersión lingüística de catro semanas durante o verán de 2018 en inglés, portugués, francés ou alemán, en diversas cidades de Europa.

Datas: 4 semanas de duración durante o verán de 2018 (de preferencia o mes de xullo)

Prazo de solicitude: do 5 ao 28 de marzo de 2018 .

Reunión informativa para o alumnado interesado e as súas familias o luns 12 de marzo ás 19:00h no Centro Cívico Municipal dos Mallos.

Requisitos

  • Residir no Concello da Coruña xunto co seu pai e/ou nai ou representante legal , dende o1 de setembro de 2017. Tamén serán aceptadas residencias posteriores a esa data e anteriores ao final do prazo de presentación de solicitudes nos casos en que se acredite traslado de domicilio e centro educativo motivado por cambio de localidade de residencia ao Concello da Coruña
  • Estar matriculado e cursando 4º de ESO ou 1ºde bacharelato.
  • Ter obtido no curso anterior, en 3º ou 4º da ESO, unha cualificación media de 6,5 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa.
  • Ter obtido no curso anterior, en 3º ou 4º da ESO, unha cualificación de 7 puntos ou máis na materia de lingua/as extranxeira/s pola/s que se queira optar (inglés/portugués/francés/alemán) e estar a cursala/s no curso 2017/2018, agás en portugués, de non se estar a cursar esta materia, a cualificación a valorar será a correspondente á materia de lingua galega e literatura
Bases

Dotación:
Bolsa total. Serán beneficiarias/os de bolsa total as/os participantes seleccionadas/os que non superen os 9 000,00 € anuais de renda per cápita. (por confirmar nas bases)
Bolsa parcial. O Concello asumirá un máximo do 95% e un mínimo do 5% do custo total das prazas do alumnado seleccionado que supere os 9 000,00 € anuais per cápita. (por confirmar nas bases)

WebBecas High School Amancio Ortega

El programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega tiene el objetivo de facilitar el aprendizaje del inglés y la inmersión en la cultura extranjera a jóvenes de institutos y colegios españoles durante un año académico. Los alumnos seleccionados convivirán con una familia de acogida y cursarán Grado 11 (equivalente a 1º de Bachillerato). La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: viaje, tasa de escolarización, convalidación de estudios, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes, y apoyo continuado durante los diez meses de estancia; en ningún caso la beca supone la aportación económica del valor de estos servicios al beneficiario.

El Programa convoca 500 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en un High School en Canadá o Estados Unidos el próximo curso escolar 2018-2019.

Prazo de inscrición :  Próxima convocatoria: octubre 2018
Personas destinatarias: alumnado con unha nota media igual ou superior a 7 puntos, e unha nota de inglés igual ou superior a 8 en 3º de ESO
Enlace web: https://becas.faortega.org/
BOLSAS ESTUDOS JUNIOR YEAR 2017/18
Alumnado de 4.º da ESO residente na cidade da Coruña para cursar o Grao 11 en EE. UU.

Descrición

Programa no que se ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO residente na cidade da Coruña de cursar o Grao 11 en EE.UU. ―equivalente a 1º de Bacharelato― así como de adquirir un dominio avanzado da lingua inglesa e un coñecemento real doutra cultura. Asemade, constitúe o obxecto do programa a educación das persoas participantes no respecto á diversidade cultural, racial, sexual... e a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Este programa educativo realizarase por medio da concesión de bolsas.

Neste curso disponse de 50 prazas (con posibilidade de incrementar a 60).

Persoas destinatarias

Alumnado matriculado e empadroado no Concello da Coruña que estea cursando 4º de ESO durante o curso 2016/17 e estean en condicións de cursar 1º de Bacharelato durante o curso 2017/18.

REQUISITOS:
  • Constar empadroado ou empadroada no Concello da Coruña e residir na cidade xunto co seu pai e/ou nai ou representante legal, dende o 1 de setembro de 2016. Tamén serán aceptados empadroamentos posteriores a esa data e anteriores ao final do prazo de presentación de solicitudes nos casos en que se acredite traslado de domicilio e centro educativo motivado por cambio de localidade de residencia ao Concello da Coruña.
  • A persoa solicitante deberá autorizar ao Concello da Coruña, marcando a casa que aparece na ficha de solicitude, para que consulte os datos do Padrón municipal e comprobar que consta empadroada na cidade.
  • Estar matriculada/o e cursando 4º de ESO.
  • Obter en 3º da ESO unha cualificación media de 6,5 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa.
  • Obter en 3º da ESO unha cualificación de 7 puntos ou máis na materia de lingua estranxeira (inglés).

Período de realización : O programa comezará en agosto de 2017 e finalizará en xuño de 2018, incluídas as vacacións escolares de Nadal e Semana Santa

.Enlace webaytolacorunaDescrición

Programa de comprensión auditiva e expresión e interacción oral en inglés e francés.

Ademáis pódese ofertar alemán, chinés e portugués para galegos nas catro destrezas: comprensión auditiva e expresión oral, así como comprensión e expresión escrita.

Orientado á preparación das probas da certificación internacional dos niveis do Marco Común Europeo das Linguas

Persoas destinatarias Alumnado matriculado na ESO, no bacharelato ou na FP dos IES e CIFP da cidade.
Ratio mínima de 12 e máxima de 15 persoas. Trimestralmente farase unha revisión do número de asistentes para comprobar que se mantén a ratio mínima, de non ser así e previo aviso, poderase suspender a actividade para o seguinte trimestre
Período de realización
Do 4 de outubro de 2016 ao 31 de maio de 2017

Sitio web

.