Seccións bilingües 
        Dpto. Inglés        
    IES Adormideras    
      Web Municipal      
           Alemán            DEPARTAMENTO INGLÉS


     
       Información                 Tarefas        Present. Powerpoint 
 Traballos alumnos        Ligazóns útiles           Convocatorias     
O Instituto Adormideras e un centro plurilingüe onde se imparten nunha lingua estranxeira áreas ou materias non lingüísticas, cun máximo dun terzo do horario lectivo, e dirixido a todo o alumnado do nivel educativo obxecto do programa . No noso centro imparténse as areas de relixión, física e quimica ciencias e TIC nos grupos da ESO.
O centro tamén quere reforzar no seu alumnado a aprendizaxe do inglés coa existencia duhna nova  sección bilingües (CLIL) en   1º BACHARELO na area de arte.Os alumnos poden acceder a información sobre contidos mínimos , libros de texto e  sobre as materias pendentes, poden controlar os seus portfolios  no apartado información e nas ligazóns útiles teñen enlaces a páxinas con exercicios para practicar a materia.
Nas convocatorias anúncianse axudas aos alumnos  para a realización de cursos.
 
POWERPOINT

Fruto do traballo dun seminario permanente realizado nos cursos pasado polos membros deste departamento son as presentacións en powerpoint que utilizamos para a presentación de estructuras e vocabulario nas nosas aulas. As dividimos por niveis para que os nosos alumnos poidan localizalas e utilizalas na presentación da materia.

dia del libro
As tarefas que os alumnos teñen que realizar e as guías para realizar as distintas actividades o preparar as probas atópanse no apartado de tarefas. E as actividades útiles realizadas polos alumnos as podemos atopar nos traballos dos alumnos.


     
         Información          ______Tarefas ___           Present. Powerpoint   
   Traballos alumnos       Ligazóns útiles         Convocatorias    


IES Adormideras
Juan Sebastián Elcano, 28. 15002 A Coruña
Tlfno 881 880 086 . Fax 981-222-939
Actualizada 03/2007