AULA-TALLER DE TECNOLOXÍA

A aula taller é o espazo onde os alumnos terán que amosar unhas destrezas básicas no manexo de ferramentas, materiais, normas de seguridade e hixiene, traballo en grupo, limpeza, coidado do material ...


O obxectivo é que mediante a aplicación das Fases dun Proxecto Técnico sexan quen de atopar unha solución a algún problema que se lles plantexe, dende o deseño ata a súa construcción e comprobación.INICIO