ENCRUCILLADO


1.- Forma especial do posesivo que ten carácter distributivo , (en feminino).


2.- Única palabra feminina rematada –ÁN, (ó revés).


3.- Contracción de CON +A.


4.- Marca gráfica do acento, (ó revés).


5.- Demostrativo que indica proximidade.


6.- Forma neutra de ESTE, (ó revés).


7.- Disciplina gramatical que estudia os sons, (ó revés).


8.- Representación gráfica do fonema, (ó revés).


9.- Forma especial do demostrativo que significa “naquel tempo”.


10.- Palabras rematadas en –L que fan o plural engadindo –ES, (ó revés).


11.- Tipo de artigo que indica coñecemento.


12.- Un significado da forma DE MEU.


13.- Número de vocais que hai na lingua galega.


14.- Partícula comparativa que se emprega diante dos verbos.


15.- Forza da voz que recae na sílaba tónica, (ó revés).


16.- Disciplina gramatical que estudia as oracións, (ó revés).


17.- Forma contracta do pronome persoal de primeira persoa.


18.- Tipo de palabras que acompañan ó substantivo.


19.- Dobre contracción de ESA.


20.-Ciencia que estudia a lingua.


21.- Adxectivos rematados en –ÁN que fan o feminino en –ANA.
mapoula01


1

23


4mapoula02mapoula03

5


mapoula04

18


mapoula05

6


7
mapoula06

19


mapoula07mapoula08


8

mapoula0920
mapoula10mapoula11


9


10mapoula12

21


mapoula1311
mapoula14mapoula1522
mapoula16mapoula17

23


mapoula18mapoula19


12
24

mapoula20mapoula21

1314mapoula22


25

mapoula23mapoula24

15


16
mapoula2526
mapoula26mapoula27

27


mapoula28

17


28
mapoula29mapoula30
29mapoula31mapoula32mapoula33mapoula34mapoula35mapoula36

22.- Demostrativo que funciona como substantivo.

verbo, (ó revés)


23.- Xénero dos demostrativos que poden ter “i”.


24.- Froito da maceira.


25.- Vocais que sempre forman hiato se van xuntas.


26.- Ditongo formado por dúas vogais pechadas.


27.- Palabra que non leva til, a non ser que sexa diacrítico, (ó revés).


28.- Pronome de cortesía.


29.- Pronome que sempre ten que acompañar a un verbo, (ó revés)


mapoula37

mapoula38

mapoula39

mapoula40

mapoula41

mapoula42

mapoula43

mapoula44

mapoula45

mapoula46

mapoula47

mapoula48


1.html